Hrvatska

Ministarstva i upravna tijela
Ministarstvo obrane
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo kulture
Državna geodetska uprava

Sveučilišta i visoke škole
Sveučilište u Zagrebu – Geodetski fakultet
Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu – Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno-matematički fakultet – Botanički zavod
Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno-matematički fakultet – Geografski odsjek
Sveučilište u Zagrebu – Rudarsko geološko naftni fakultet – Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo
Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet – Zavod za urbanizam i prostorno planiranje
Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu – Geotehnički fakultet u Varaždinu
Pomorski fakultet u Dubrovniku – Odsjek ribarstva
Sveučilište u Splitu – Građevinsko-arhitektonski fakultet

Prirodni resursi i zaštita okoliša
Agencija za zaštitu okoliša (AZO)
Hrvatske vode
Hrvatske šume, Ured uprave – Služba za uređivanje šuma
Hrvatske šume – Uprava šuma Delnice
Agencija za posebni otpad (APO)
Hrvatski prirodoslovni muzej
Energetski institut Hrvoje Požar
Park prirode Kopački rit

Komunalni sustavi i mreže
Hrvatska elektroprivreda – Elektroprimorje, Rijeka
Hrvatska elektroprivreda – Elektroistra Pula
Vodovod Osijek
Gradska plinara Zagreb

Gradovi, županije
Grad Zagreb
Grad Dubrovnik
Grad Pula
Grad Rovinj
Grad Koprivnica
Grad Zadar
Grad Opatija
Grad Slavonski Brod
Koprivničko-Križevačka županija – Zavod za prostorno planiranje
Primorsko-Goranska županija – Zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje
Dubrovačko-Neretvanska županija – Zavod za prostorno planiranje
Općina Vela Luka
Zavod za prostorno planiranje, Osijek

Telekomunikacije
T-Com fiksne telekomunikacije
T-Mobile
Vipnet
Vodafone Madžarska
Tele2
Hrvatska agencija za telekomunikacije
Odašiljači i veze
Ericsson radio systems AB

Industrije nafte i plina
INA industrija nafte
INA geološki konzalting

Instituti
Hrvatski geološki institut, Zagreb
Državni hidrografski institut, Split
Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb
Institut građevinarstva Hrvatske, Rijeka
Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb
Institut građevinarstva Hrvatske, Osijek

Javne ustanove
Ustanova za hitnu pomoć Zagreb
Centar za Jadran, Rijeka
Centar za razminiranje, Osijek
Leksikografski zavod, Zagreb
Ured glavnog savjetnika predsjednika R. Hrvatske
Ured za nacionalnu sigurnost
Zavod za javno zdravstvo, Pula
EKO Zadar

Privatne tvrtke
Lura
Tisak
Konzum
Outdoor
Podravka
Navteq
Puls, agencija za istraživanje tržišta
Elektroprojekt, Zagreb
URBIS 72 d.d., Pula
AQUADAC d.o.o., Pula
Randić Turato – Arh.biro, Rijeka
Protok d.o.o., Zagreb
Proning d.o.o., Zagreb
Geoconsult d.o.o.,Koprivnica
Mirta-Sesvete d.o.o., Sesvete
Ekonerg d.d., Zagreb
ACES d.o.o., Zadar
Rijeka-projekt d.o.o., Rijeka
WLW d.o.o.
Hidroinženjering, Zagreb

GPS sustavi
SDT System
Končar SUS
MTK Engineering
Brodarski institut
Državni zavod za zaštitu prirode
Hrvatske šume, Uprava šuma Zagreb

Geodezija i katastar
Grad Zagreb, Gradski ured za katastar i geodetske poslove
Geodetski zavod d.d. Rijeka
GeoBeta, Čakovec
Zavod za fotogrametriju d.d., Zagreb
Geodetski zavod d.d., Split
Geoservis d.o.o., Pula
Geodetski zavod d.d., Osijek
Linema, Čakovec
Reper d.o.o., Zagreb

Slovenija

Ministarstva i agencije Vlade
Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja
Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja – Geodetska uprava
Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja – Uprava za prostorno planiranje
Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja – Agencija za zaštitu okoliša
Ministarstvo obrane
Ministarstvo obrane – Uprava za zaštitu i spašavanje
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo prometa
Ministarstvo prometa – Uprava za civilno zrakoplovstvo
Ministarstvo prometa – Uprava za ceste
Ministarstvo prometa – Direktorat za željeznice i žičare
Ministarstvo kulture
Ministarstvo obrazovanja i športa
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane – Agencija za poljoprivredna tržišta i seoski razvitak
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane – Fond poljoprivrednih zemljišta i šuma
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane – Fitosanitarna uprava
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane – Veterinarska uprava
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane – Poljoprivredni institut Slovenije
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane – Inspektorat za poljoprivredu, šumarstvo i hranu
Ministarstvo za javnu upravu

Privatne tvrtke
ACER Novo mesto d.o.o.
Aerodrom Ljubljana d.d.
AMZS d.d.
ANNI d.o.o.
AQUARIUS d.o.o.
ATACO Sistemi d.o.o.
COSYLAB d.o.o.
DARS d.d
DDC, Svetovanje in inženiring d.o.o.
DELO d.d.
DFG Consulting d.o.o.
DOMPLAN d.d.
Artes d.o.o.
MONOLIT d.o.o.
GORICA LEASING d.o.o. Nova Gorica
IGEA d.o.o
DIGIDATA d.o.o.
PROTOK d.o.o.
LOCUS d.o.o.
OIKOS d.o.o.
TEGRAD d.d.
MADAJ d.o.o.
Koper Projekt d.d.
Nova Gorica Sintal d.o.o.
Teraplan d.o.o.
OMEGA Consult d.o.o.
Učila d.o.o. Tržič
Metropolis Media d.o.o.
Infotim Ržišnik&Perc d.o.o.
Projekt nizke zgradbe d.o.o.
Savaprojekt d.d.
SmartCOM d.o.o.
Struktura d.o.o.
TerraGIS d.o.o.
Koling d.o.o.
Limnos d.o.o.
MiGA d.o.o.
IZMERA d.o.o.
EPI SPEKTRUM d.o.o.
EPROJEKT d.o.o.
ERPO SISTEMI d.o.o.
GEOPLIN plinovodi d.o.o.
GEOSERVIS d.o.o.
Harpha Sea d.o.o.
HERMES SoftLab d.d.
KORONA d.d.
RAEL – Alen Felšő s.p.
ROS d.o.o.
S&T Hermes Plus d.d.
URBI d.o.o.
ZEU d.o.o.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
Geodetski zavod Celje d.o.o.
Vodnogospodarski inštitut d.o.o.
Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
GEODET d.o.o., Novo mesto
GEODETI d.o.o., Grosuplje
Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale
HALO d.o.o.
JKP Prodnik d.o.o.
JKP Slovenj Gradec d.o.o.
JP Energetika d.o.o., Ljubljana
Komunala d.o.o., Idrija
Komunala Koper d.o.o.
Komunala Metlika d.o.o.
Komunala Nova Gorica d.o.o.
Komunala Radovljica d.o.o.
Komunala Trebnje d.o.o.
Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.
Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.
Nafta Lendava d.d.
PUP d.o.o.
IBE d.d.

Agencije i instituti
Geološki zavod Slovenije
Institut za zaštitu okoliša
Zavod za javno zdravstvo Maribor – Institut za sigurnost okoliša
Urbanistički institut Slovenije
Regionalni park Goričko
DOPPS – BirdLife Slovenia
PRJ HALO, Ruralni razvojni centar
Razvojni centar Lendava
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije – RRA LUR
SRDF – Vijeće za radijsku difuziju
Triglavski nacionalni park
ERICO Velenje, Institut za ekološka istraživanja
Vatrogasna brigada Ljubljana
Vatrogasna brigada Koper
Institut za geodeziju i fotogrametriju
Institut za hmeljarstvo i pivarstvo
Institut za zaštitu zdravlja
Poljoprivredno savjetodavna služba Tolmin
Međunarodna zaklada za razminiranje i pomoć žrtvama mina
Klinički centar Ljubljana – Hitna pomoć
Kuća eksperimenata
Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Agencija za područni razvoj Gorenjske
CCFF – Centar za kartografiju faune i flore

Televizija
Radio-televizija Slovenije – Veze i predajnici

Sveučilišta i fakulteti
Sveučilište u Ljubljani – Fakultet graditeljstva i geodezije
Sveučilište u Ljubljani – Ekonomski fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Strojarski fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Filozofski fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Fakultet pomorstva i prometa
Sveučilište u Ljubljani – Biotehnološki fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Veterinarski fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Prirodoslovno-tehnički fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Fakultet društvenih znanosti
Sveučilište u Ljubljani – Elektrotehnički fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Fakultet računarstva i informatike
Sveučilište u Ljubljani – Fakultet kemije i kemijske tehnologije
Sveučilište u Ljubljani – Fakultet matematike i fizike
Sveučilište u Ljubljani – Farmaceutski fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Sportski fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Fakultet za socijalni rad
Sveučilište u Ljubljani – Pravni fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Medicinski fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Pedagoški fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Teološki fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Arhitektonski fakultet
Sveučilište u Ljubljani – Visoka škola za zdravstvo
Sveučilište u Ljubljani – Znanstveno-istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti
Sveučilište u Mariboru – Građevinski fakultet
Sveučilište u Mariboru – Fakultet logistike
Sveučilište Primorska – Fakultet za humanističke studije Koper
Sveučilište Primorska – Znanstveno-istraživački centar Koper

Općine
Općina Ljubljana
Općina Celje
Općina Novo mesto
Općina Nova Gorica
Općina Koper
Općina Velenje
Općina Ajdovščina
Općina Brežice
Općina Bohinj
Općina Benedikt v Slovenskih Goricah
Općina Cankova
Općina Cerkvenjak
Općina Domžale
Općina Desternik
Općina Gornja Radgona
Općina Gorenja vas – Poljane
Općina Grad
Općina Grosuplje
Općina Škofja Loka
Općina Krško
Općina Šenčur
Općina Bled
Općina Naklo
Općina Lukovica
Općina Črnomelj
Općina Metlika
Općina Radovljica
Općina Dol pri Ljubljani
Općina Moravče
Općina Laško
Općina Lenart
Općina Mengeš
Općina Izola
Općina Piran
Općina Hodoš
Općina Idrija
Općina Ig
Općina Ivančna Gorica
Općina Izola
Općina Kočevje
Općina Kuzma
Općina Ljutomer
Općina Postojna
Općina Zagorje ob Savi
Općina Ptuj
Općina Sevnica
Općina Slovenj Gradec
Općina Šempeter – Vrtojba
Općina Šoštanj
Općina Trebnje
Općina Trzin
Općina Vojnik

Elektroopskrba
ELES d.o.o.
Elektro Gorenjska d.d.
Elektro Ljubljana d.d.
Elektro Primorska d.d.
Elektro inštitut Milan Vidmar
Elektro Celje d.d.
Elektro Maribor d.d.
Nuklearna elektrana Krško
Savske elektrarne d.o.o., Ljubljana
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

Vodno gospodarstvo
Vodnogospodarsko poduzeće Drava-Ptuj d.o.o.
Vodnogospodarski biro Maribor d.d.
Podjetje za urejanje hudournikov d.o.o.
Vodovod – kanalizacija d.d.

Komunikacije
Telekom Slovenije d.d.
Mobitel d.d.
Simobil d.d.
APEK – Agencija za poštu i elektroničke komunikacije R. Slovenije

Državna administracija
Ured za statistiku R. Slovenije
Vladin ured za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku
Služba za zapošljavanje Slovenije
ARAO – Agencija za radioaktivni otpad

Šumarstvo
Slovenski šumarski institut
Agencija za šumarstvo Slovenije

Rudarstvo
Premogovnik Velenje d.d.

Željeznice
Slovenske železnice d.d.

Mađarska

Državna administracija
Državni ured za rudarstvo, Budimpešta
Ured za nacionalnu upravu za nuklearnu energiju, Budimpešta
Ured za narodno javno zdravstvo, Odjel informatike, Budimpešta
Lokalna uprava Pecs, Pécs
Lokalna uprava Szeged, Szeged
Lokalna uprava Szolnok, Szolnok
Lokalna uprava Budimpešta, IV. okrug, Budimpešta
Lokalna uprava županije Vas, Szombathely
Lokalna uprava županije Csongrad, Szeged
Lokalna uprava županije Baranya, Pecs
Lokalna uprava županije Borsod-Abauj-Zemplem, Miskolc
Lokalna uprava županije Hajdu-Bihar, Debrecen
Lokalna uprava županije Komarom, Tatabanya
Lokalna uprava županije Veszprem, Veszprem
Lokalna uprava Budimpešta, XIV. okrug, Budimpešta
Ministarstvo obrane, Javno kartografsko poduzeće, Budimpešta
Kartografska služba Madžarske vojske, Budimpešta
Madžarski geološki institut, Budimpešta
Institut geoizmjere i daljinskih istraživanja
Nacionalni parkovi i nadzorne organizacije
Uprave za vode i okoliš i nadzorne organizacije
Fitosanitarna služba i služba zaštite tla i nadzorne organizacije
VATI Javno poduzeće, Budimpešta
Madžarski središnji ured za statistiku

Sveučilišta i obrazovni instituti
Sveučilište Godollo, Odjel za biljni i životinjski svijet
Sveučilište tehničkih i ekonomskih znanosti, Budimpešta
Sveučilište Debrecen, Poljoprivredni istraživački institut, Karcag
Sveučilište Debrecen, Odjel životinjske evolucije i biologije čovjeka, Debrecen
Sveučilište Debrecen, Odjel hidrobiologije, Debrecen
Sveučilište Debrecen, Odjel prirodnih znanosti i geoinformacija, Debrecen
Tehnička škola “Jaky Jozsef”, Székesfehérvár
Sveučilište Kaposvar, Kaposvár
Koledž “Karoly Robert”, Gyöngyös
Tehnička škola “Vasarhelyi Pal”, Békéscsaba
Sveučilište Miskolc, Faultet tehničkih geo-znanosti, Miskolc
Tehnička škola “Neumann Janos”, Budimpešta
Sveučilište Zapadne Madžarske, Fakultet geodezije i geoinformatike, Székesfehérvár
Sveučilište Zapadne Madžarske, Odjel poljoprivrede i prehrambene industrije, Mosonmagyaróvár
Katoličko sveučilište “Pazmany Peter”, Piliscsaba
Sveučilište Pecs, Fakultet tehničkih znanosti “Pollack Mihaly”, Pécs
Sveučilište Pecs, Fakultet prirodnih znanosti, Pécs “Semmelweis”
Budimpeštansko Sveučilište “Szechenyi Istvan”, Fakultet tehničkih znanosti, Győr
Sveučilište Szeged, Odjel ekologije, Szeged
Sveučilište Szeged, Odjel prirodne geografije i geoinformacija, Szeged
Budimpeštansko Sveučilište Corvinus, Fakultet Hortikulture, Budimpešta
Sveučilište Veszprem, Veszprém
Sveučilište Veszprem, GEORGIKON Fakultet poljoprivrede, Keszthely
Sveučilište nacionalne obrane “Zrinyi Miklos”, Budimpešta
Povijesni muzej Budimpešte, Budimpešta
Uprava muzeja Županije Csongrad, Szeged
Uprava muzeja Županije Borsod-Abauj-Zemplem, Miskolc
Madžarski nacionalni muzej, Budimpešta
Madžarska akademija znanosti, Istraživački institut za geografiju, Budimpešta
Madžarska akademija znanosti, Istraživački institut za geodeziju, Sopron
Madžarska akademija znanosti, Istraživački institut za zdravlje biljaka, Budimpešta
Madžarska akademija znanosti, Istraživački institut za ekologiju, Vácrátót
Madžarska akademija znanosti, Istraživački institut za naftne znanosti, Budimpešta
Uprava muzeja županije Somogy, Kaposvár
Uprava muzeja županije Szabolcs-Szatmar-Bereg, Nyíregyháza
Istraživački institut za ribarstvo i vodoopskrbu, Szarvas
Znanstveno sveučilište “Eotvos Lorand”, Fakultet prirodnih znanosti, Budimpešta
Znanstveno sveučilište “Eotvos Lorand” Filozofski Fakultet, Budimpešta

Privatne tvrtke
Alba- Geotrade, Székesfehérvár
Albacomp, Székesfehérvár
Aquárius, Budimpešta
AQUIFER, Budimpešta
AUCHAN Hungary, Budaörs
Alcoa-Köfém, Székesfehérvár
Bakonykarszt, Veszprém
Bekes, Pilisszentkereszt
Brico Store Hungary, Budimpešta
BKV, Budimpešta
CANOR, Budimpešta
CARTO-HANSA, Budimpešta
Cowi Magyarország, Budimpešta
CSEPELI ERŐMŰ, Budimpešta
DataHouse, Budimpešta
DATEN-KONTOR, Pécs
DIGICACT, Budimpešta
DMRV, Vác
ECORYS Hungary, Budimpešta
ETV-ERŐTERV, Budimpešta
Eurosense, Budimpešta
FlexiTon, Budimpešta
Fókusz Geodézia, Balatonfüred
Főgáz, Budimpešta
FKF Rt., Budimpešta
Fővárosi Vizművek, Budimpešta
Geodéziai, Budimpešta
Geonardo, Budimpešta
Golder Associates Hungary, Budimpešta
Gyűrűfű Műhely, Ibafa-Gyűrűfű
HELION, Budimpešta
Hétpont, Budimpešta
Hullámvonal, Győr
Hungarotabak, Budimpešta
IKR Bábolna, Bábolna
INTEGRIT-XX, Budimpešta
Ipicon, Budimpešta
J-Com Europe, Budimpešta
KITE; Nádudvar
Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda; Budimpešta
KVANTITÁS – Consulting Mérnöki, Vállalkozási Tanácsadó; Budimpešta
L&MARK; Budimpešta
Linde Gas Hungary; Répcelak
T-COM Hungary; Budimpešta
Mátrai Erőmű; Visonta
MÁV Informatika; Budimpešta
Mecsekérc Környezetvédelmi
Informatika; Pécs
Mecseki Erdészeti; Pécs
Mérföldkő; Budimpešta
MKB Bankbiztonság; Budimpešta
MKB Üzemeltetési Üzemeltetési Osztály; Budimpešta
MOL Kiskunhalas; Kiskunhalas
MOL KTA IT Központ; Szolnok
MOL KTA Orosházi Bányászati Üzem; Kardoskút
MOL; Budimpešta Mons Regalis; Székesfehérvár
Multireklám; Budimpešta
NAVI-GATE; Budimpešta
Nemzeti Autópálya; Budimpešta
NORG Számítástechnikai Rendszerház; Budimpešta
NOVACoIS Hungária; Budimpešta
OPEL Southeast Europe; Budaörs
ÖKO; Budimpešta
ÖKOPLAN; Pilisszentlászló
Pannon-Forrás Térinformatikai és Szolgáltató; Salgótarján
PannonPower; Pécs
PANTEL; Budimpešta
PROFON Informatika; Pilisszentlászló
Polygon; Budimpešta
Porsche Hungária; Budimpešta
PRECO; Budimpešta
Procont Holding; Budimpešta
Repét Környezetvédelmi, Vegyipari Termelő és Szolgáltató; Budimpešta
Senex; Budimpešta
Sláger; Budimpešta
StewaCo Information Magyarország; Budimpešta
Synergon; Budimpešta
Syngenta Seeds; Mezőtúr
Sysland; Budimpešta
Térplan; Budimpešta
T-Mobil Távközlési; Budimpešta
Transman; Budimpešta
Turbo Boyler; Kiskőre
UVATERV Informatikai Osztály; Budimpešta
Vizinszó; Győr
Viziterv Consult; Budimpešta
Váterv95 Tervező és Szolgáltató; Budimpešta
ZALASZÁM; Zalaegerszeg

Bosna i Hercegovina

Državna administracija
Agencija za statistiku BiH
Federalni zavod za statistiku FBiH
Zavod za statistiku RS
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS
JP za “Vodno područje slivova rijeke Save”, Sarajevo
JP za “Vodno područje slivova Jadranskog mora”, Mostar
Republička direkcija za vode RS – Bijeljina
JP “Srpske Šume”, Banja Luka
JP Unsko-sanske šume, Bihać
JP Hercegbosanske šume, Kupres
Zavod za javno zdravstvo FBiH
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
Federalni meteorološki zavod FBiH
Republički hidrometeorološki zavod RS
Federalni zavod za agropedologiju FBiH
Veterinarski ured BiH
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS

Sveučilišta i visoke škole
Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet, Geografski odjel
Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet
Univerzitet u Sarajevu – Strojarski fakultet
Univerzitet u Sarajevu – Arhitektonski fakultet
Institut za arhitekturu i urbanizam, Sarajevo
Institute for architecture and urban planning, Sarajevo

Gradovi, distrikti, kantoni
Kanton Sarajevo – Ministarstvo prometa i komunikacija
Kanton Sarajevo – Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Kanton Sarajevo – Zavod za planiranje razvoja Kantona
Zeničko-dobojski kanton – Zavod za urbanizam i prostorno uređenje

Industrija nafte i plina
KJKP Sarajevogas, Sarajevo
BH Gas, Sarajevo

Vodoopskrbni i odvodni sustavi
KJKP Vodovod i kanalizacija, Sarajevo
Asocijacija vodovodnih poduzeća Unsko sanskog kantona, Bihać
Zavod za vodoprivredu Sarajevo

Komunalne tvrtke
KJKP Rad, Sarajevo
KJKP Toplane, Sarajevo

Javna i privatna poduzeća
BH Telekom, Sarajevo
HT Mobilne komunikacije, Mostar
IPSA Institut, Sarajevo
JP Geodetski zavod FBiH, Sarajevo
Bosna-S Oil Services Company, Sarajevo
Italproject, Brčko
AMPHIBIA, Sarajevo
EUROPLAKAT BiH, Sarajevo
Energoinvest – IRCA, Sarajevo
Energoinvest – Inžinjering za komunikacije, Sarajevo

Strane organizacije
ICRC
ECHO
WHO
JICA Japan
IMG
UNHCR
FAO

Makedonija

Državna administracija i javna poduzeća
Vlada Republike Makedonije
Državni zavod za geodetske poslove
Državni zavod za statistiku
Ministarstvo obrane
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo lokalne samouprave
Ministarstvo prometa i komunikacija
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja
Uprava za hidro-meteorološke radove
Agencija za prostorno planiranjeSveučilište – fakulteti
Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda”

  • Fakultet za elektrotehniku i informacijske tehnologije – Odjel KTI, Skopje
  • Fakultet poljoprivrednih znanosti i hrane, Skopje
  • Filozofski fakultet – Arheologija, Skopje
  • Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju, Skopje
  • Građevinski fakultet, Skopje

Komunalne mreže i sustavi
AD MEPSO – Makedonski operater sustava električne energije
JP Vodovod i kanalizacija, Skopje
JP Vodovod i kanalizacija, Bitola
JPK Proleter- JP Vodovod i kanalizacija, Resen
JPKD Komunalec, Strumica
JP Vodovod, Kumanovo
MJP Proakva, Ohrid
MJP Proakva, Struga
JP Isar, Štip
JP Derven, Veles

Telekomunikacije
Makedonske telekomunikacije, Skopje
MOBIMAK, Skopje
COSMOFON, Skopje

Instituti
Institut za potrese i inženjersku seizmologiju

Privatne tvrtke
AD Pivara, Skopje
Zlatna kniga, Skopje

Strane organizacije u Makedoniji
United Nations Development Program, Skopje
GTZ Water Management
DAI – Projekt reforme lokalne samouprave
USAID – Makedonija
United Nations Mine Action Office, Skopje
United Nations Children`s Fund, Skopje
European Commission-Directorate General, JRC (Joint Research Centre), Italija
UN High Commissioner for Refugees, Skopje
UN OCHA, Office in Skopje
EU Satellite Centre, Španjolska
Swedesurvey

Kosovo
Kosovska agencija za šume
Ministarstvo zdravstva Kosova
Direkcija za rudarstvo i minerale, Priština
Neovisna komisija za rudarstvo i minerale, Priština
Zajedničko ulaganje Kosovski vodovod, Priština
Ministarstvo prometa, pošte i telekomunikacija, Priština
Kosovska regulatorna agencija za komunikacije, Priština
Ministarstvo energetike i rudarstva, Priština
URBAN +, Priština

Albanija
UNDP, Tirana
Ministarstvo graditeljstva, urbanizma i okoliša, Tirana
Vojni institut, Albanija
Uprava grada Tirane
Delegacija Europske komisije u Albaniji, Tirana

Svijet

Korisnici širom svijeta
ETB- Empresa de Telefonos de Bogota, Kolumbija
EuroTraffic, Norveška
Britanske vojne snage u sklopu IFOR-a, BiH
Ujedinjene nacije
Institut za zdravlje, Rim, Italija

Tools and FunctionalityT